Năm học

Danh hiệu đạt được

Đảng

Chính quyền

Công đoàn

2010-2011

 

“Tập thể lao động xuất sắc” theo Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

 

2011-2012

Chi bộ trong sạch vững mạnh theo Quyết định số 374-QĐ/HU ngày 09/01/2012 của Huyện ủy Thuận Thành.

“Tập thể lao động xuất sắc” theo Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bằng khen của LĐLĐ tỉnh theo Quyết định số 657/QĐ-LĐLĐ ngày 05/7/2012 của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.

2012-2013

Đảng bộ trong sạch vững mạnh theo Quyết định số 733-QĐ/HU ngày 17/12/2012 của Huyện ủy Thuận Thành.

“Tập thể lao động xuất sắc” theo Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam theo Quyết định số 1274/QĐ-TLĐ ngày 10/7/2013 của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

2013-2014

- Giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Quyết định số 1341-QĐ/HU ngày 12/8/2014 của Huyện ủy Thuận Thành.

- Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu theo Quyết định số 1240-QĐ/TU ngày 27/12/2014 của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

“Tập thể lao động xuất sắc” theo Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bằng khen LĐLĐ tỉnh theo Quyết định 282/Đ-LĐLĐ ngày 21/7/2014 của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.

2014-2015

Đảng bộ trong sạch vững mạnh

“Tập thể lao động tiên tiến” theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND huyện Thuận Thành

Bằng khen LĐLĐ tỉnh theo Quyết định 472/QĐ-LĐLĐ ngày 03/8/2015 của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.

2015-2016 Đảng bộ trong sạch vững mạnh"Tập thể lao động xuất sắc" theo Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Bằng khen LĐLĐ tỉnh theo Quyết định 121/QĐ-LĐLĐ ngày 10/8/2016 của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.
2016-2017  "Tập thể lao động xuất sắc"theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam theo Quyết định số 1273/QĐ-TLĐ ngày 19/7/2017 của BCHTổng LĐLĐ Việt Nam.
Tác giả: admin