2.2.jpg

Ông NGÔ MINH TRẠC - 1936

Quê quán: Lạng Giang - Bắc Giang

THƯ KÝ CĐGD H.THUẬN THÀNH

THỜI KỲ 1960-1962

3.jpg

 

                                   Ông ĐÀO BÌNH LỰU - 1936

Quê quán: Gia Lâm - Hà Nội

THƯ KÝ CĐGD H.THUẬN THÀNH

THỜI KỲ 1963-1965

 

Ông NGUYỄN GIA DU

Quê quán: Lương Tài - Bắc Ninh 

THƯ KÝ CĐGD H.THUẬN THÀNH

THỜI KỲ 1966-1969

 

                                  4.jpg

Ông NGUYỄN HỮU NHẬN - 1942

Quê quán: Hoài Thượng - Thuận Thành 

THƯ KÝ CĐGD H.THUẬN THÀNH

THỜI KỲ 1969-1972

 

                          8.jpg

Ông NGUYỄN DƯƠNG SÂM - 1932

Quê quán: Hương Sơn - Hà Tĩnh

THƯ KÝ CĐGD H.THUẬN THÀNH

THỜI KỲ 1972-1974

 

 

Ông VŨ QUANG TÂM - 1935

                Quê quán: Mão Điền - Thuận Thành 

                 THƯ KÝ CĐGD H.THUẬN THÀNH

                         THỜI KỲ 1974-1976

 

 

 

 

Ông ĐINH XUÂN TÍCH - 1942

Quê quán: Xuân Lâm - Thuận Thành 

THƯ KÝ CĐGD H.THUẬN THÀNH

THỜI KỲ 1976-1979

 

 

 

Ông CHU MINH DOÃN

Quê quán: Đình Tổ - Thuận Thành 

CHỦ TỊCH CĐGD H.THUẬN THÀNH

THỜI KỲ 1979-1986 

 

                          7.jpg

         Ông PHẠM ĐỨC HÙNG

Quê quán: Hà Mãn - Thuận Thành 

CHỦ TỊCH CĐGD H.THUẬN THÀNH

THỜI KỲ 1986-1993

 

                     5.jpg

 

                                     Bà VŨ THỊ BÁ

             Quê quán: Thị trấn Hồ - Thuận Thành 

            CHỦ TỊCH CĐGD H.THUẬN THÀNH

                     THỜI KỲ 1993-1998

 

                              10.jpg

   Ông NGUYỄN QUANG VINH - 1951

Quê quán: Thị trấn Hồ - Thuận Thành 

CHỦ TỊCH CĐGD H.THUẬN THÀNH

THỜI KỲ 1998-2011

 

                  6.jpg

 

               Bà NGUYỄN THỊ THOAN - 1962

               Quê quán: Ninh Xá - Thuận Thành 

                CHỦ TỊCH CĐGD H.THUẬN THÀNH

                       THỜI KỲ 2011 ĐẾN NAY

 

                  9.jpg

 

                     Bà NGUYỄN THỊ LƯỢC

             Quê quán: Ngũ Thái - Thuận Thành 

           P.CHỦ TỊCH CĐGD H.THUẬN THÀNH 

                       THỜI KỲ 1999-2004

 

                1.jpg

 

             Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VIÊN 

         Quê quán: Hoài Thượng - Thuận Thành

          P.CHỦ TỊCH CĐGD H.THUẬN THÀNH

                          THỜI KỲ 2004-2014

 

 

 

 

Ông NGUYỄN KHẮC HẢI - 1959

Quê quán: Mão Điền - Thuận Thành 

P.CHỦ TỊCH CĐGD H.THUẬN THÀNH

THỜI KỲ 2012 ĐẾN NAY

 

 

 

 

 

               Bà NGUYỄN THỊ NGỌC - 1974

             Quê quán: Song Hồ - Thuận Thành 

          P.CHỦ TỊCH CĐGD H.THUÂN THÀNH

                   THỜI KỲ 2012 ĐẾN NAY

Tác giả: admin