Một số chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng GD&ĐT Thuận Thành là:

 

1. Chức năng:

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Pháp luật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách phát nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ:

          2.1. Trình UBND huyện các dự thảo:

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND cấp tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện.

- Các quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Quy hoạch mạng lưới các trường THCS, trường THPT nhiều cấp học (trừ cấp THPT), trường tiểu học, mầm non và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo sự hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- Các quyết định thành lập, sát nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập gồm: các trường THCS, trường THPT nhiều cấp học (trừ cấp THPT), trường tiểu học, mầm non.

2.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của UBND huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2.5. Giúp UBND huyện hướng dẫn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính của các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

2.6. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND huyện.

2.7. Tham mưu giúp UBND huyện trong việc quản lý đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, ngoài công lập theo phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.

2.8. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND huyện.
Tác giả: Admin